รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี : 5035-0876

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้งจัดทำหนังสืแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระ ภายหลังเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงชำระภาษี เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาตามที่กระทรวงมหาดไทยหนังสือ ขยายระยะเวลาในปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างกองกรายได้หารือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด กับ สยป. ตามรายงานการประชุมแนวดิ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จะดำเนินการบังคับภาษีได้ หลักจากสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน (หลังเดือนสิงหาคม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย นิยาม: ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๑ สำนักการคลัง (ความรับผิดชอบ) กองรายได้ตรวจสอบจำนวนรายลูกหนี้ภาษีที่ยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษีและลูกหนี้ภาษีที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีครบถ้วนแล้วของทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต และแจ้งข้อมูลแก่สำนักงานเขตกรณีตรวจพบว่าลูกหนี้ภาษีรายใดยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษี ๒. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ) ๒.๑ ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้ ๒.๒ ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ ๑๐๐ การให้คะแนน ๑. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน ๒. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๔ คะแนน ๓. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ ได้ ๓ คะแนน ๔. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ได้ ๒ คะแนน ๕. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๑ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายรายได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด