ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษีสำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3534

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวหทัยรัตน์ ชูทรัพย์ (โทร.6175)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหลักและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นภาษีใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย 2. สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

50350500/50350500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-28)

0.00

28/8/2563 : ได้มีการขยายเวลาดำเนินการชำระเงิน เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จึงยังไม่สามารถเร่งรัดบังคับภาษีได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-31)

0.00

31/7/2563 : การบังคับภาษี จะต้องสิ้นสุดหลังการชำระเงินภายในเดือนสิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-29)

0.00

29/6/2563 : จะมีการบังคับภาษีได้ หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน (หลังเดือนสิงหาคม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-28)

0.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างออกหนังสือแจ้ง ภดส.3 แก่ผู้เสียภาษี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ภายในเดือนกันยายน 2563 ทางสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-28)

0.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง สยป. ประสานกับกองรายได้ จึงไม่สามารถรายงานผลการทำงานได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-30)

0.00

30/3/2563 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีรายงานการประชุมแนวดิ่ง อยู่ระหว่างกองรายได้หารือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด กับ สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-20)

0.00

20/2/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ เนื่องจากมีการขยายเวลาในการชำระเงินไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 จึงยังไม่เกิดการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-05)

0.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปัจจุบันไม่ยังไม่มีความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ เนื่องจากมีกระขยายเวลาในการชำระเงินไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 ไม่ยังไม่เกิดการบังคับภาษีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :- มีการขยายระเวลา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 จึงทำให้โครงการไม่สามารถรายงานความคืบหน้าของโครงการนี้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-31)

0.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขยายเวลาในการชำระเงินภายในเดือนสิงหาคม 2563 (จะเกิดการบังคับภาษีได้หลังการชำระเงิน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-12-26)

0.00

26/12/2562 : ณ ปัจจุบันมีการขยายระยะเวลา ในการชำระภาษีเป็นเดือนสิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถกำหนดได้ในช่วงเดือนที่รายงาน เพราะยังไม่เกิดลูกหนี้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-28)

0.00

28/11/2562 : การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเกิดลูกหนี้หลังจากเดือนเมษายน ของปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-30)

0.00

30/10/2562 : ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 เนื่องจากเป็นภาษีที่ประกาศใช้ใหม่ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ระยะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหลักและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม - การติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้งจัดทำหนังสืแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านกฎหมาย จึงต้องใช้ระยะเวลาศึกษาข้อมูล

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชำระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน จัดทำหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการบังคับตามกฎหมาย
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคำสั่้งยึก อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ รายงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักการคลังทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0876

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **