ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษีสำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3534

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางสาวหทัยรัตน์ ชูทรัพย์ (โทร.6175)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหลักและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นภาษีใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย 2. สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

50350500/50350500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-22)

0.00

22/9/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางพลัดได้ส่งคำ ขออุทรธ์ ตัวชีวัดร้อยละการบังคับภาษี ตามหนังสือที่ กท 7405/164 ลว. 8 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-28)

0.00

28/8/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-31)

0.00

31/7/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-29)

0.00

29/6/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-28)

0.00

28/5/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-28)

0.00

28/4/2563 :ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-30)

0.00

30/3/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-20)

0.00

20/2/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราช- บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-05)

0.00

5/2/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราช- บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- มีการขยายระเวลา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 จึงทำให้โครงการไม่สามารถรายงานความคืบหน้าของโครงการนี้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-31)

0.00

31/1/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-12-26)

0.00

26/12/2562 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-28)

0.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จึงยังไม่สามารถติดตามเร่งรัด การบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-30)

0.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จึงยังไม่สามารถติดตามเร่งรัด การบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม - การติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้งจัดทำหนังสืแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านกฎหมาย จึงต้องใช้ระยะเวลาศึกษาข้อมูล

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชำระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน จัดทำหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการบังคับตามกฎหมาย
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคำสั่้งยึก อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ รายงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักการคลังทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0876

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **