รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5035-0877

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.6500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.91
100.0000
100 / 100
2
39.15
100.0000
100 / 100
3
61.96
100.0000
100 / 100
4
76.65
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 12.91% (ยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 39.15% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 61.96% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 76.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด