ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3483

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

87.65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87.65

นางศรีฟ้า นาคเกษม โทร. 6183

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

50350800/50350800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.65 (2020-09-30)

87.65

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 87.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.65 (2020-09-14)

76.65

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 76.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.51 (2020-08-25)

66.51

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 66.51% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.97 (2020-07-24)

63.97

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 63.97% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.96 (2020-06-25)

61.96

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 61.96% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.73 (2020-05-27)

54.73

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 54.73% (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-27)

46.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 46.00% (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.15 (2020-03-25)

39.15

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 39.15% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.14 (2020-02-25)

27.14

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 27.14% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.43 (2020-01-27)

20.43

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 20.43% (ยอด ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.91 (2019-12-26)

12.91

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 12.91% (ยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.51 (2019-11-25)

5.51

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 5.51% (ยอด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.36 (2019-10-24)

4.36

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 4.36% (ยอด ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0877

ตัวชี้วัด : ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.6500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.91

100 / 100
2
39.15

100 / 100
3
61.96

100 / 100
4
87.65

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **