รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : 5035-0878

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.00
100.0000
100 / 100
2
87.00
100.0000
100 / 100
3
93.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - จัดทำการดาษทำการโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - ทำการปรับปรุงบัญชี (แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลัง ปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี - จัดทำรายงานประจำเดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สนค. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สนค. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด