ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายการคลัง) : 50350000-3479

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

98

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98

นางสาวณิสรา จิรวรเวช โทร. 6183

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

50350800/50350800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชี ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง ภายในกำหนด 2. บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำงบการเงินถูกต้องและจัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 2. บันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน ถึงเดือน กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-14)

98.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-25)

93.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-05-27)

91.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-04-27)

89.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-03-25)

87.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-25)

85.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานประจำเดือนมกราคม 2563 และจัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่ม่ - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-01-27)

83.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม 2562 และจัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2019-12-26)

81.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน (เดือนธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-25)

80.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - หมายเหตุประกอบงบการเงิน - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี - รานงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-24)

70.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 2. จัดทำกระดาษทำการโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) 3. ทำการปรับปรุงบัญชี (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) 4. จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0878

ตัวชี้วัด : ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **