รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย : 5036-1032

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันเรือพายประเภทต่างๆ การแข่งขันตระกร้อลอดบ่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 สำหรับกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2563 งดจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 สำหรับกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2563 งดจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย หามยถึง กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด