ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50360000-3544

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวญาณี กุลบ่าง/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน โดยจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน ที่คนกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตจอมทองในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในระดับพื้นที่ เล็งเห็นว่าในการดำเนินงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง 2. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 12 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตจอมทอง 3. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจอมทอง 4. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-10)

80.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตจอมทอง โดยไม่ใช้งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 :อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการแข่งขันเรือพายประเภทต่าง ๆ การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประสานสถานที่จัดงานและประชาสัมพันธ์การจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานฯ จำนวน 4 กิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3544

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3544

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1032

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **