รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5036-1033

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.9700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.75
100.0000
100 / 100
2
28.33
100.0000
100 / 100
3
43.97
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 169,026,094.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 14,7888,342.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 167,678,776.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 47,504,516.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.33%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 166,394,130.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,164,141.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.97%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ ลิ้นเดือน คูณ 100 หารด้วยงบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหนคร ณ สิ้นเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด