รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจา1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็แหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5036-1047

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ดำเนินการสำรวจจำนวนและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 136 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียซึ่งสำนักการระบายน้ำเป็นผู้จัดเก็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 136 แห่ง - ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้ผู้ประกอบการ จำนวน 136 แห่งทราบ - ติดตาม/สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 79 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นการจัดทำระบบฐานข้อมลที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตจอมทองในรูปแบบเอกสารและสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่ได้รับ หมายถึง คะแนนที่สำนักการระบายน้ำได้รับคูณคะแนนที่สำนักการระบายน้ำให้คะแนนสำนักงานเขตหาร100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในเขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด