ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง : 50360000-3580

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวโสภิดา คลี่บำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ โทร.024276671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง และมีสถานประกอบการจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้น้ำในปริมาณมากเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังพบมีการลักลอบปล่อยน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะน้ำที่ถูกปล่อยจากสถานประกอบการ ก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นวงกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย คือพยายามให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้มีกระบวนการบำบัดน้ำให้มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงจัดทำโครงการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ขึ้น เพื่อสำรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรม และดูแลควบคุมให้มีกระบวนการบำบัดน้ำให้มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

50360400/50360400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม, อาคารประเภท ก และประเภท ข, ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการในเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 “ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร” ส่งสำนักการระบายน้ำ 2. การดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 134 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 3. ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวนทั้งหมด 136 แห่ง เลิกกิจการ จำนวน 2 แห่ง คงเหลือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 134 แห่ง 4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงในลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyOfH9pXCNk8ntNtpDG2N3lh4jKVW5fn_DnutIYuSsJ25ZjA/viewform จำนวน 134 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :- ผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - ผู้ประกอบการบางรายไม่มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จึงไม่สามารถตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-01)

80.00

01/08/2563 : - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย - ติดตามสถานประกอบการให้ส่งแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : - สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - จัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมหนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 136 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ คือ สำรวจจำนวนและข้อมูลสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม, อาคารประเภท ก และประเภท ข, ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทให้สำนักระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งแบบสำรวจข้อมูลและรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้สำนักระบายน้ำ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3580

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3580

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1047

ตัวชี้วัด : (เจรจา1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็แหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **