รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 5036-6509

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
3.00
0
0 / 0
4
6.00
95
95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 จัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านช่องทาง Facebook และ Line (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงต้องงดจัดกิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แทน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 จัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านช่องทาง Facebook และ Line ครั้งที่ 4 - 6 เป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, Line กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงต้องงดจัดกิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดทำคลิปวีดีโอ และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ แทน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง