ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50360000-6487

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตจอมทองขึ้น ตั้งอยู่ในบริเวณวัดยายร่ม เขตจอมทอง ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญและชุมชนหลากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวสวนลิ้นจี่และสวนส้มบางมด ศิลปวัฒนธรรมในเขตจอมทองและบุคคลสำคัญ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ของดีในพื้นที่เขตจอมทองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 9.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 2. จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน ซื้อวัสดุทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-18)

40.00

18/02/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

05/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6509

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
6.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **