รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

-การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ -การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต -ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ : 5038-0740

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเพื่อกวดขันไม่ให้ประชาชนและผู้ค้าทิ้งสิ่งใด ๆ ลงในพื้นที่สาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ แผ่นปลิว เพื่อมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่่อการรักษาความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับ ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จากการทอดแบบสอบถามพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่ สนข.กำหนดให้เป็นจุดทิ้งจับ-ปรับ ซึ่งต้องมี จนท.เทศกิจประจำที่จุดพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจำนวนจุดกวดขันขันและกิจกรรมรณรงค์ - ประชาชนมีความพึงพอใจมาก หารด้วยประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คูณ ๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานการทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ/ภาพถ่าย -แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด