ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ : 50380000-3178

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ดังกล่าว

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นทีเขตสวนหลวง 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อลดผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณจุดทิ้ง-จับปรับเขตสวนหลวง ปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ หรือบริเวณที่เหมาะสม ทำให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-27)

100.00

27/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-09-03)

95.00

3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณณงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และแจกแผ่นพับแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เเป็ฯการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดของประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-05)

90.00

5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ และแจกแผ่นพับแผ่นปลิวเพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ทำให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-02)

80.00

2/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจอยูประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดฯ และรณรงค์แจกแผ่นพับแผ่นปลิวเพื่อให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในทีสาธารณะ และแม่น้ำลำคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-05)

70.00

5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบบร้อยในพื้นที่เขต และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-02)

60.00

2/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดจับ-ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และรณรงค์แจกแผ่นพับแผ่นปลิวให้กับประชาชนในด้านการรักษาความสะอาด เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-02)

55.00

2/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และแจกแผ่นพับแผ่นปลิวในการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-04)

50.00

4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกอยู่ประจำจุดปรับปรับการรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการรณรงค์แจกแผ่นพับ แผ่นปลิว เพื่อมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-04)

35.00

4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจอยู่ประจำจุดบริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อทำให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-04)

25.00

4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดบริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกัมไม่ให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-03)

20.00

3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจอยู่ประจำจุดบริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต และมีการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรักษาความสะอาดแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-05)

15.00

5/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 นาย อยูประจำจุดรณรงค์ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฎิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฎิบัติงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฎิบัติงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ปฎิบัติงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการปฎิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3178

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3178

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0740

ตัวชี้วัด : -การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ -การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต -ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **