รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการพัฒนาให้อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี : 5038-0753

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเขตสวนหลวงเรื่องการดูแลระบบแอพพลิเคชั่นในศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสวนหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงจำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 100 คน ได้เข้ารับการการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ ตามโครงการที่วางไว้ในช่วงปิดภาคเรียน -บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด และจัดทำรายงานต่อฝ่ายการศึกษาในเนื้อหา ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับการขากอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเขตสวนหลวงเรื่องการดูแลระบบแอพพลิเคชั่นในศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสวนหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรครูของสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อย่างน้อย คนละ 1 โครงการ/กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากร หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขต และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง การพัฒนาหมายถึง การเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจำนวนบุคลากรของสำนักงานเขต และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ที่ได้รับการพัฒนาความรู้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร / ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด