รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

-ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน : 5038-0754

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 931 คู่ มีการทอดแบบสอบถาม จำนวน 372 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรสและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 1,031 คู่ มีการทอดแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส โดยมีประชาชนมาใช้บริการงานทะเบียนสมรส จำนวน 911 คู่ คิดเป็นร้อยละ 100 และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 348 ชุด สรุปผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประชาชนที่มาใช้บริการ หมายถึงประชาชนที่ขอรับบริการงานทะเบียนสมรส และมีเอกสารหลักฐานพร้อมพยานถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มาขอรับบริการ หาร จำนวนผู้ได้รับบริการ คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานการให้บริการงานทะเบียนสมรส -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด