ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้บริการประชาชนงานทะเบียนทั่วไป (การจดทะเบียนสมรส) : 50380000-3135

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปทุมทิพย์ อยู่เย็น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนทั่วไป (การจดทะเบียนสมรส)ให้ได้รับความสะดวกสบายและได้รับความพึงพอใจจากการมารับบริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน

50380200/50380200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ให้บริการงานทะเบียนทั่วไป(การจดทะเบียนสมรส)แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 2.เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ฝ่ายทะเบียนได้รับความพึงพอใจในระดับมาก

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการให้บริการงานทะเบียนทั่วไป(การจดทะเบียนสมรส)ร้อยละ100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-06)

100.00

6/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-26)

90.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-02)

80.00

2/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-04)

70.00

4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-03)

60.00

3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-01)

50.00

1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-03-01)

25.00

1/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-02-05)

20.00

5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-10)

20.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-04)

20.00

4/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-22)

15.00

22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-18)

10.00

18/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผู้มารับบริการจดทะเบียนสมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการรับจดทะเบียนสมรส
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการทอดแบบสอบถามผู็เข้ารับบริการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3135

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3135

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0754

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **