รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5038-0774

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานประสบความสำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานประสบความสำเร็จ -ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน -จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานภายในสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (ไม่ใช้งบประมาณ) -จัดส่งสำเนาโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานภายในสำนักงานเขตสวนหลวงและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2561 -กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ภายในเดือนเมษายน 2562 -ดำเนินงาน จำนวน 3 งาน ดังนี้ งานที่ 1 งานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควัน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) งานที่ 2 งานเก็บขนมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) งานที่ 3 งานการใช้เครื่องตัดหญ้าของพนักงานสถานที่ (โรงเรียนวัดใต้) โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ภายในเดือนเมษายน 2562 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ภายในเดือนเมษายน 2562 -จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ข้อปฏิบัติฯ และเวียนแจ้งหใ้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ภายในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานประสบความสำเร็จ -ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน -จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานภายในสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (ไม่ใช้งบประมาณ) -จัดส่งสำเนาโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานภายในสำนักงานเขตสวนหลวงและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2561 -กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ภายในเดือนเมษายน 2562 -ดำเนินงาน จำนวน 3 งาน ดังนี้ งานที่ 1 งานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควัน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) งานที่ 2 งานเก็บขนมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) งานที่ 3 งานการใช้เครื่องตัดหญ้าของพนักงานสถานที่ (โรงเรียนวัดใต้) โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเดือนเมษายน 2562 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ในเดือนเมษายน 2562 -จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ข้อปฏิบัติฯ และเวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความเสี่ยงของงาน ดำเนินการตามเป้าหมายครบถ้วนทุกความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง และการควบคุม มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตราย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.หน่วยงานทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยเลือกความเสี่ยง 3 ลำดับแรก 2.หน่วยงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง 3.หน่วยงานดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วน 4.หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5.หน่วยงานประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.หน่วยงานจัดทำแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 7.หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ จัดส่งผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 9.เป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 10.การพิจารณาประเมินให้คะแนน กรณีมีการดำเนินงานครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนจะได้คะแนนเต็ม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานมีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินอันตรายจากการทำงาน 2.สำเนาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง โดยจัดส่งโครงการ/กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2561 3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วน 4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.สำเนาแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด 7.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 9.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่น ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน พร้อมส่งเอกสารให้สำนักอนามัย ภายใน 16 สิงหาคม 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด