รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 5038-0777

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย.62 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อปพร. และหน่วยงานอื่น ในการเป็นวิทยากรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี พ.ศ.2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย.62 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ม.ค.63 ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อปพร. และหน่วยงานอื่น ในการเป็นวิทยากรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี พ.ศ.2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย.62 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ม.ค.63 ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อปพร. และหน่วยงานอื่น ในการเป็นวิทยากรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี พ.ศ.2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย.62 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ม.ค.63 ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. และครั้งที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การซักซ้อมตามแผนฯ หมายถึง ๑. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขตเองอย่างน้อย ๑ ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) ๒. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเข้าร่วมด้วย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการซักซ้อมฯ ในสำนักงานเขตและการซักซ้อมฯ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-แผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย -รายงานการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด