ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย : 50380000-3232

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโรดม โทร.023217926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเขตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ 3. เพื่อส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตสวนหลวง

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรของทั้งสำนักงานเขตและบุคลากรภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้เรื่องการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี 2. เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป คาดว่าจะดำเนินการซ้อมหนีไฟในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-16)

55.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากได้ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมต่างๆออกไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกับ อปพร.ในการเป็นวิทยากรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. ในวันที่ 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง และสมาชิก อปพร.เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0777

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **