รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5038-0797

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.7400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.35
100.0000
100 / 100
2
38.27
100.0000
100 / 100
3
57.74
100.0000
100 / 100
4
57.74
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,805,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,975,749.89 บาท คงเหลือ 301,829,747.11 คิดเป็นร้อยละ 16.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 359,453,579.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 137,556,954.42 บาท คงเหลือ 221,896,624.58 คิดเป็นร้อยละ 38.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 202,584,378.70 บาท คงเหลือ 148,290,873.30 คิดเป็นร้อยละ 57.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 2.จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 3.งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาษณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คูณ 100 หารด้วย งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-กิจกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด