ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง : 50380000-3312

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ศิริพร รัตนคันทรง โทร.023224669

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตสวนหลวงให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 322,914,728.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 318,108,242.89 บาท คงเหลือ 4,806,485.11 คิดเป็นร้อยละ 98.51 มีรายการกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี 49 รายการ - กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน 48 รายการ เป็นเงิน 3,450,995.37 บาท - กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ เป็นเงิน 484,000.00 บาท - รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท คิดเป็น 1.22 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-29)

93.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 329,926,206.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 305,318,570.52 บาท คงเหลือ 65,026,174.94 คิดเป็นร้อยละ 92.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-08-24)

76.00

24/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,547,752.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 266,092,715.58 บาท คงเหลือ 103,181,021.57 คิดเป็นร้อยละ 75.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.16 (2020-07-30)

66.16

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 232,131,061.03 บาท คงเหลือ 118,744,190.97 คิดเป็นร้อยละ 66.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-09)

66.00

สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 232,131,061.03 บาท คงเหลือ 118,744,190.97 คิดเป็นร้อยละ 66.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-02)

60.00

02/06/2563 : สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 202,584,378.70 บาท คงเหลือ 148,290,873.30 คิดเป็นร้อยละ 57.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.93 (2020-05-21)

53.93

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 189,238,707.93 บาท คงเหลือ 161,636,544.07 คิดเป็นร้อยละ 53.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.45 (2020-04-13)

45.45

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 358,231,802.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 162,833,615.01 บาท คงเหลือ 195,398,186.99 คิดเป็นร้อยละ 45.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.27 (2020-03-19)

38.27

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 359,453,579.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 137,556,954.42 บาท คงเหลือ 221,896,624.58 คิดเป็นร้อยละ 38.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.28 (2020-02-27)

27.28

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 359,253,579.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,998,626.93 บาท คงเหลือ 261,254,952.07 คิดเป็นร้อยละ 27.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-22)

24.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,893,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 86,572,295.44 บาท คงเหลือ 274,321,201.56 คิดเป็นร้อยละ 23.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.35 (2019-12-25)

16.35

25/12/2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,805,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,975,749.89 บาท คงเหลือ 301,829,747.11 คิดเป็นร้อยละ 16.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-26)

6.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 360,755,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,978,645.26 บาท คงเหลือ 340,776,851.74 คิดเป็นร้อยละ 5.54

** ปัญหาของโครงการ :-/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0797

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.7400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.35

100 / 100
2
38.27

100 / 100
3
57.74

100 / 100
4
57.74

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **