รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 5038-0799

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
75.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตสวนหลวงจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี)เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตสวนหลวงจัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตสวนหลวงจัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถัวนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบัน บวก คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาและถูกต้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.สมุดบัญชีรายงานทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน 3.รายงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด