ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินสำนักงานเขตสวนหลวง : 50380000-3313

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ศิริพร รัตนคันทรง โทร.023224669

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลามีความถูกต้องเชื่อถือได้สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดทำงบประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-29)

95.00

จัดทำงบประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนสิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

09/07/2563 : จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-04)

80.00

04/06/2563 : จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-21)

75.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบันทึุกรายการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-13)

70.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำงบประจำเดือนมีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-19)

65.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำงบประจำเดือนมกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำงบประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี)เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเรียนปลัดกทม.ทราบและส่งกองบัญชี สตน. สตง. รายงานประจำเดือน ต.ค. 2562 อยู่ระหว่างบันทึกบัญชี

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและทะเบียนคุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0799

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **