รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5038-0801

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 97.9800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.66
100.0000
100 / 100
2
96.70
100.0000
100 / 100
3
97.88
100.0000
100 / 100
4
97.98
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 1-23 ธค.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 406 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.66 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -27 มี.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 879 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 850 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.70 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -23 มิ.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1272 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1245 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.88 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -23 ก.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1734 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1699 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.98 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.02

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่างๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร -ระบบเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียดรายงาน ผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป -การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0403/170 ลงวันที่ 26 ก.พ.2558 -รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องได้ หมายถึง รายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องที่แจ้งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่องหรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นการดำเนินการจนสิ้นสุดอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ของเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-(A)ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ2 เท่ากับ จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง คูณ 100 หารด้วย จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฎในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 -(B)ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพฯ เท่ากับ จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ คูณ 100 หารด้วย จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มีสถานะเสร็จสิ้นของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 -คะแนนความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ เท่ากับ (A+B)- คะแนนที่ถูกหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 2 (ถ้ามี)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฎิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3.แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด