ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50380000-3242

สำนักงานเขตสวนหลวง

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางชุติมา แสงฉาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแจ้ง ได้ดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ 2.เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 1-24 ก.พ.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 92 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 66 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.74 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.26 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -24 ก.พ.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 684 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 657 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.05 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนมกราคม 2563 (วันที่ 1-27 มค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 120 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.17 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.83 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -27 มค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 565 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 545 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.46 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.54

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 1-23 ธค.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 406 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.66 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 1-17 ธค.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 358 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 339 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.69 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1-26 พย.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 115 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 91 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.13 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบ MIS และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0801

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 89.6600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.66

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **