ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50380000-3242

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชุติมา แสงฉาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแจ้ง ได้ดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ 2.เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนกันยายน 2563 (วันที่ 1-21 ก.ย.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 129 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 95 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.36 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 21 ก.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1734 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1699 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.98 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (วันที่ 1-14 ส.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 56 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.36 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 14 ส.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1503 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1485 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.80 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 1-29 ก.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 117 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.52 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.48 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 ก.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1436 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1396 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.21 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (วันที่ 1-20 ก.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 84 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 55 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.48 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.52 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 ก.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1403 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1372 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.79 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 31 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (วันที่ 1-18 มิ.ย.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 61 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.93 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.07 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 มิ.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1249 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1224 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (วันที่ 1-21 พ.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 91 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 83 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.21 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.79 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 21 พ.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1123 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1114 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.20 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-29)

68.00

29/04/2563 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนเมษายน 2563 (วันที่ 1-28 เม.ย.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 112 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 95 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.82 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.18 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 28 เม.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1023 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1004 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.14 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.86

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-16)

65.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนเมษายน 2563 (วันที่ 1-15 เม.ย.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 61 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.25 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.75 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -15 เม.ย.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 972 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 960 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.77 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.23

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนมีนาคม 2563 (วันที่ 1-27 มี.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 154 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 127 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.47 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.53 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -27 มี.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 879 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 850 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.70 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนมีนาคม 2563 (วันที่ 1-15 มี.ค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 77 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.36 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -15 มี.ค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 802 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 768 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.76 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 1-24 ก.พ.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 92 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 66 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.74 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.26 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -24 ก.พ.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 684 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 657 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.05 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนมกราคม 2563 (วันที่ 1-27 มค.63) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 120 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.17 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.83 รวมจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -27 มค.63 มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 565 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 545 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.46 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.54

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 1-23 ธค.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 406 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.66 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนธันวาคม 2562 (วันที่ 1-17 ธค.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 358 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 339 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.69 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ MIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1-26 พย.62) มีเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 115 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 91 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.13 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบ MIS และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0801

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 90

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 97.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.66

100 / 100
2
96.70

100 / 100
3
97.88

100 / 100
4
97.98

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **