รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด : 5039-0881

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดระบบควบคุมภายใน หมายถึง การจัดทำระบบควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด