รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร : 5040-0835

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขาภิบาลในโรงเรียน 3. จัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดฯ 4. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 5. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 6. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2562 จำนวน 21 ครั้ง 7. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนมีนาคม 2563 2. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 3. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน 21 ครั้ง เป็นเงิน 21,000 บาท 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในช่วงตรุษจีน และจัดซื้อวัสดุวัสดุเคมีภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 19,996 บาท 5. จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกค่าตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 -ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ทในพื้นที่ 50 เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการ 2.2 ความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้ (1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนดดังนี้ -ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา และสารฟอร์มาลีน -ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ที่ห้ามใช้สี -ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู -ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหารเกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด (2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหรือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำแนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ำ 2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และผ่านการทดสอบความรู้โดยได้หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 3. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด: 1. สำรวจและตรวจสอบจำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแล้วรายงานสำนักอนามัย 2. ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดย 2.1 ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ 2.2 ตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมีและโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเบื้องต้น (test-kit) 2.3 ส่งเสริมผู้สัมผัสอาหารให้ผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 2.4 รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัยเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.5 ส่งมอบป้ายรับรองฯ ให้กับสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์อาหารมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.6 ตรวจติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์อาหารมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)