ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50400000-3593

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิระวดี ก้อนด้วง โทร. 5972

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกเป็นสินค้าสำคัญหลายประเภทด้วยกัน แต่ทั้งนี้ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาในด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ผลิตทั้งในเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค การตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ สารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ เช่น จุลินทรีย์ชนิดก่อโรคทางเดินอาหาร เช่น Salmonella E.coil ส่วนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างนับเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งพบในผักส่วนใหญ่ ได้แก่ Carbofuran Carbosulfan Cypermethrin และ athamidophos อีกทั้งสารพิษ อะฟลาทอกซิน นับเป็นอันตรายสำคัญที่พบในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ และการใช้สารห้ามใช้บอแรกซ์ในเนื้่อสัตว์บดและผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกชิ้นปลา ไก่ หมู

50400400/50400400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอและกรณีร้องเรียนด้านอาหารหรือกรณีฉุกเฉิน 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการเตรียมความพร้อมคุณภาพด้านอาหารรับการเปิดประตูสู่อาเซียน 4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางแคมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 4,000 บาท 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-23)

85.00

23/6/2563 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 3,000.- บาท 2. เบิกค่าอาหารตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เบิกค่าอาหารตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท และเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เบิกค่าอาหารตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 4,000.- บาท และเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนเมษายน เป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 4,000 บาท 2. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน 21 ครั้ง เป็นเงิน 21,000 บาท 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-23)

35.00

23/1/2563 : 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2562 จำนวน 21 ครั้ง 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 19,996.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,000.- บาท 3. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2562 จำนวน 21 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : 1. จัดทำแผนเก็บตัวอย่างอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000 บาท 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3. อยู่ระหว่างจัดทำแผนออกปฏิบัติงานฯ 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขาภิบาลในโรงเรียน 5. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจแนะนำสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารนอกเวลาราชการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0835

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **