รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 5040-0865

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
80.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมศูนยถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

//

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

//

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

//

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)