ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50400000-3671

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นายอานนท์ โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

// กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก สำนักงานเขตบางแค มีศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางแคเหนือ - บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บางแค

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ไม่สงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 3.1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

// ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดประชุมเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้ง 2 ศูนย์ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์ฯบางแคเหนือ-บางไผ่ ,ศูนย์หลักสอง-บางแค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง จำนวน 2 ศูนย์ , จัดกิจกรรมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ,ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร , การฝึกปฏิบัติทำน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : จัดประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-23)

8.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3671

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3671

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0865

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **