รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการเงิน : 5041-0796

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน บริหารเงินออม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และวิธีการวางแผนทางการเงินที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของแต่ละบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงจำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงจำนวน 8 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรม หมายถึง การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตดอนเมือง - ดำเนินการรายงานผลความสำเร็จให้ ผอ.เขตทราบ 1 ครั้ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด