ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50410000-3326

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกิ่งแก้ว ชุ่มเชย โทร.7426-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข และกรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออมแนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ การขึ้นราคาของสินค้า อุปโภคบริโภค, การเลิกจ้าง, การใช้จ่ายเงินเกินตัวจนต้องพึ่งพาบัตรเครดิต, ปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ค่าครองชีพขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่ต้องหาเช้ากินค่ำเป็นมนุษย์เงินเดือน และการกู้หนี้ยืมสิน หากยังมีการใช้จ่ายที่มากเกิน ทำให้ขาดวินัยทางการเงินจนต้องเป็นหนี้เป็นสินคงยากที่จะใช้ชีวิตให้พอเพียงอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราต้องหาทางเป็นอิสระจากการใช้เงินอนาคตและภาระหนี้สินให้ได้เสียก่อนโดยการควบคุมความต้องการของตนเองให้พอดี มีเงินเหลือเก็บออม และไม่กลับมาเป็นหนี้อีกด้วยหลักง่ายๆ ของการบริหารการใช้จ่าย คือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างสม่ำเสมอ

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมากเกินพอดีจากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการวางแผนทางการเงินที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของแต่ละบุคคล เพราะรายได้และความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและภาระหนี้สินที่ต่างกัน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 1. ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่และทั่วไป จำนวน 500 คน 2. เยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่และทั่วไป จำนวน 300 คน 3. ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 200 คน 4. ชุมชนการเคหะท่าทราย จำนวน 100 คน 5. ชุมชนการเคหะบางบัว จำนวน 100 คน 6. ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง จำนวน 100 คน 7. ชุมชนคนรักถิ่น จำนวน 100 คน 8. ชุมชนหลักสี่ จำนวน 100 คน 9. ชุมชนร่วมพัฒนา จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ครั้งที่ 7-8

** ปัญหาของโครงการ :ในการออกหน่วยแต่ละครั้ง เป็นการเชิญชวนให้ความรู้ในการเก็บออมกับประชาชน ซึ่งประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญ

** อุปสรรคของโครงการ :ควรมีการออกรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ที่สำนักงานเขตหลักสี่ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และข้าราชการลูกจ้างรู้จักการออมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 2 คน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ออกหน่วยศูนย์บริการเคลื่อนที่)
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0796

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **