รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับอาชีพและส่งเสริมการสร้างรายได้ : 5041-0797

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
35.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 4 วิชาๆละ 20 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ***แต่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนหรือประชาชนที่สนใจ - บุคคล หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม - กลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตชุมชน - ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ กทม. - ดำเนินการรายงานผลความสำเร็จให้ ผอ.เขตทราบ 1 ครั้ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- นับจำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด