ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50410000-3327

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวกิ่งแก้ว ชุ่มเชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งรวมถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว และทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว - เพื่อเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

--ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต หลักสี่ จำนวน 150 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ประสบปัญหาสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-04-29)

61.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลดเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โควิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครผุ้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

** ปัญหาของโครงการ :มีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทำให้ประชาชนได้รับการอบรมไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 4 วิชาๆละ 20 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-04-15
สิ้นสุด :2020-04-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0797

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับอาชีพและส่งเสริมการสร้างรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **