รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน : 5041-0799

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
55.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชนเขตหลักสี่ - จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภาเยาวชนชุดใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชนเขตหลักสี่ - จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภาเยาวชนชุดใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรมที่ดำเนินการ หมายถึง ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการรายงานผลความสำเร็จให้ ผอ.เขตทราบ 1 ครั้ง เมื่อดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- นับจำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด