ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50410000-3329

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวผจงจิตร จิมลง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุก ๆ ด้านได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของผู้นำเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคมและกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดจัดทำโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขต ทั้ง ๕๐ เขต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จัดจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 - จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน 6 ครั้ง - จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภาเยาวชนชุดใหม่ -

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :เด็ก และเยาวชนยังไม่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาฯ และจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขต
:40%
เริ่มต้น :01/05/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **