รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5041-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
99.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไตรมาส 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไตรมาส 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง : เรื่องที่ได้รับแจ้งต้องตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 : การรายงานการติดตามผล : เรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการแล้วระบุสถานะดำเนินการแล้วแสร็จ และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 : การส่งรายงานประจำเดือน : จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สลป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สลป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สลป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด