รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2563 : 5041-0819

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการคลองสวย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปแล้ว ดังนี้ - สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจความคิดเห็นและจัดประชุมเพื่อรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในชุมชน - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ - ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบก่อนดำเนินการโครงการฯ โดยติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมระบุเวลาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการดำเนินโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์การสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามกิจกรรมทีี่ 1 กิจกรรมออกแบบสร้างลานกิจกรรม "ลานสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้" - ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม "สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้" ดังนี้ กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการ "บริหารจัดการขยะในชุมชน" กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการ น้ำมันพืชมีค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการคลองสวย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 ดังนี้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV - ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 สร้างความรู้ ความสุข สร้างรายได้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 รักษาสภาพและต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 รณรงค์คัดแยกขยะให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล - ดำเนินการกิจกรรมที่ 10 พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการคลองสวย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. -มิ.ย. 63 ดังนี้ - จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - พัฒนาดูแลรักษาคลอง - สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - รักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - รณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการน้ำมันพืชมีค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV - กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการคลองสวย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ดังนี้ - จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - พัฒนาดูแลรักษาคลอง - สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - รักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - รณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการน้ำมันพืชมีค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV - กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - กิจกรรมขุดลอกคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด