ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3317

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา ทองผุด โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตหลักสี่เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีพื้นที่ 22.84ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปของเขตหลักสี่ ถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง จึงมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่จำนวนมากสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทั่วไป รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ โดยปัจจุบันพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหลักสี่ มีการปลูกสร้างบ้านมั่นคงอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างเขื่อนและมีจำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะลงคลองปัญหาความตื้นเขินของคลอง ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวสันเขื่อนริมคลองและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองไม่สวยงามรวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชนด้านสาธารณูปโภคและด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในชุมชนเช่น ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน และอยากปลูกต้นทองอุไรตรงพื้นที่ว่างตลอดแนวคลองซึ่งต้นทองอุไรมีดอกสีเหลือง คือสีประจำพระองค์พระมหากษัตริย์เพื่อร่วมกันแสดงพลังถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เกิดความสวยงามตลอดแนวคลอง สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการ “คลองสวย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและตลอดแนวคลองลาดพร้าว โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามความต้องการของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของคลองลาดพร้าว ช่วงชุมชนบางบัว (เชิงสะพานไม้๑) ถึง ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้๒) - เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยและดูแลรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน -เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหลักสี่

เป้าหมายของโครงการ

-คลองลาดพร้าว ตั้งแต่ชุมชนบางบัว (เชิงสะพานไม้๑) ถึง ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้๒) ความยาว 854 เมตร ได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน และอยู่ในระดับความลึกที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด -ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย “เรารักคลองลาดพร้าว”เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ร่วมกันสร้างลานกิจกรรมส่วนกลาง มีการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลองติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนและร่วมกันดูแลและรักษาไว้ซึ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน -สภาพแวดล้อมริมคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ชุมชนบางบัว (เชิงสะพานไม้๑) ถึง ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้๒) ความยาว 854 เมตรได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว โดยตลอดแนวคลองจะมีต้นทองอุไรที่มีดอกสีเหลืองสวยงามสร้างความเป็นอัตลักษณ์ และเป็นจุด Check inให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

2020-9-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกแบบและสร้างลานกิจกรรม "ลานสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้" ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการน้ำมันพืชมีค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมดูแลรักษาคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมรักษาสภาพคลองและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 กิจรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล ดำเนินการกิจกรรมที่ 10 กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/08/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 - กิจกรรมจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 - กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 - กิจกรรมสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 - กิจกรรมรักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิจการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-23)

65.00

23/07/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV - ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมรักษาสภาพคลองและต่อยอดตามโครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-24)

55.00

24/06/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการน้ำมันพืชมีค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนนิมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมรักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล ดำเนินการกิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมรักษาสภาพและต่อยอดโครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 พัฒนาดูแลรักษาคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 รักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 รณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการน้ำมันพืชมีค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 - จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง ดำนินการกิจกรรมที่ 4 - กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 - กิจกรรมสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 - กิจกรรมรักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ดำเนินการกิจกรรมที่ 10 - กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-23)

30.00

23/2/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 - จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 4 - ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 7 - สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้ ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 8 - รักษาสภาพและต่อยอดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ วิีชุมชน คนริมคลอง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 9 - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV - ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 สร้างความรู้ ความสุข สร้างรายได้ - ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 รักษาสภาพและต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง - ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 รณรงค์คัดแยกขยะให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชน สาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมทีี่ 1 กิจกรรมออกแบบสร้างลานกิจกรรม "ลานสร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้" ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม "สร้างความรู้ สร้างสุข สร้างรายได้" ดังนี้ - กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการ "บริหารจัดการขยะในชุมชน" - กิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามโครงการ น้ำมันพืชมีค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : - ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบก่อนดำเนินการโครงการฯ โดยติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมระบุเวลาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการดำเนินโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์การสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการฯ - สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจความคิดเห็นและจัดประชุมเพื่อรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในชุมชน - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3317

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3317

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0819

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **