รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5041-0820

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.6170

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
4.62
100.0000
100 / 100
3
4.62
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตหลักสี่ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 1/63 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.617

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่จากสถาบันนิด้า เข้ามาทอดแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 250 ชุด ปัจจุบันรอการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด