รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5042-0816

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.3310

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.33
100.0000
100 / 100
3
4.33
100.0000
100 / 100
4
4.33
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้คะแนน 4.325

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้คะแนน 4.325 -ที่ปรึกษา(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อย อยู่ระหว่างการประเมินผลข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ได้คะแนน 4.359 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.302 เฉลี่ยได้คะแนน 4.331

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆให้บริการ เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานจึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เพื่อให้หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชนหรือบุคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด