ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตสายไหม : 50420000-3562

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (7258)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการที่ฝ่ายทะเบียนจำนวนมาก ประกอบกับระบบงานทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ (SERVICES MIND) 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (SERVICES GOVERNANCE) 3 เพื่อตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ 2.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการของกลุ่มงานทะเบียนทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับความเสมอภาคในการรับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลความพึงพอใจรอบ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการประมวลผลคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบที่ 2 โดย NIDA

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลการประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 3 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบการพัฒนางานให้บริการ 2 ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำที่สุด ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำผลการประเมินความพึงพอใจรอบที่ 1 ที่ได้คะแนนต่ำสุด 2 ประเด็นคำถาม คือ ความพึงพอใจเรื่องข้อมูลในเว็บไซต์ เฟ็ซบุ๊ก หรือไลน์ของสำนักงานเขต และ ความพึงพอใจเรื่องการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวังความปลอดภัย เช่น ยาเสพติด ไฟฟ้าส่องสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : สถาบันบัณฑิตย์พัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-10 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : ให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด BFC

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งประจำศูนย์บริการ BFC
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งประจำศูนย์บริการ BFC
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลความพึงพอใจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3562

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3562

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0816

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.3310

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.33

100 / 100
3
4.33

100 / 100
4
4.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **