รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 5042-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนปฏิบัติการอาชีวอนามัยของสำนักงานเขต และจัดส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกำกับและติดตามให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการอาชีวอนามัยของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการกำกับและติดตามให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการอาชีวอนามัยของสำนักงานเขต -รายงานผลการดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สนอ. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สนอ. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด