ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50420000-3614

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอุบลวรรณา บุญตาท้าว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพัน และพึงพอใจในการทำงานกับองค์กรสูงขึ้น อันเนื่องจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด โรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน และมีระบบงานที่คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร

50420400/50420400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวอนามัยของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำกับติดตาม และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : ตรวจสอบและปรับปรุงการรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการอาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2563 (OCC3)

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โรคติดต่อ บางกิจกรรมดำเนินการไม่ได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ติดสถานการณ์โรคติดต่อ บางกิจกรรมดำเนินการไม่ได้ตามแผน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการโครงการอาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2563 (OCC3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวียนแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OCC2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ OCC2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อปฏิบัติกลางในการขับรถยนต์และเวียนแจ้งทุกฝ่ายถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3614

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3614

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0817

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **