รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5042-0818

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.4200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
32.12
100.0000
100 / 100
3
56.01
100.0000
100 / 100
4
95.42
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไตรมาสที่ 1 ประมาณร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.12% โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 44.86% - ค่าจ้างชั่วคราว 47.67% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.25% - ค่าสาธารณูปโภค 26.37% - ค่าครุภัณฑ์ 23.03% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.22% - เงินอุดหนุน 34.10 % - รายจ่ายอื่น 25.63%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 56.01% 1. เงินเดือนและค่าจ้าง 72.86% 2. ค่าจ้างชั่วคราว 72.51% 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 53.83% 4. ค่าสาธารณูปโภค 34.72% 5. ค่าครุภัณฑ์ 100% 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39.69% 7. เงินอุดหนุน 35.87% 8. รายจ่ายอื่น 43.43%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตได้ร้อยละ 95.42 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดได้ร้อยละ 95.12 และงบกลางเบิกได้ร้อยละ 96.93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด