ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม : 50420000-3567

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอนรรฆกมล เขียวขำ 0945695005

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563

50420800/50420800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30 /09/2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดรายจ่ายเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 90.34% - ค่าจ้างชั่วคราว 87.89% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97.67% - ค่าสาธารณูปโภค 99.74% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99.34% - เงินอุดหนุน 69.13 % - รายจ่ายอื่น 96.53% คิดเป็นร้อยละ 91.83%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เงินเดือนและค่าจ้าง 76.42% - ค่าจ้างชั่วคราว 74.46% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 74.02% - ค่าสาธารณูปโภค 84.84% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65.97% - เงินอุดหนุน 41.82 % - รายจ่ายอื่น 61.06% คิดเป็นร้อยละ 70.01%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ เดือนกรกฎาคม 2563 - เงินเดือนและค่าจ้าง 76.40% - ค่าจ้างชั่วคราว 74.46% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62.53% - ค่าสาธารณูปโภค 37.48% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53.44% - เงินอุดหนุน 36.07 % - รายจ่ายอื่น 46.19% คิดเป็นร้อยละ 61.40%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ เดือนมิถุนายน 2563 - เงินเดือนและค่าจ้าง 72.79% - ค่าจ้างชั่วคราว 72.50% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.61% - ค่าสาธารณูปโภค 34.72% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39.69% - เงินอุดหนุน 35.87 % - รายจ่ายอื่น 44.41% คิดเป็นร้อยละ 56.30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 64.44% - ค่าจ้างชั่วคราว 64.78% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46.48% - ค่าสาธารณูปโภค 33.81% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34.30% - เงินอุดหนุน 35.87% - รายจ่ายอื่น 40.60% คิดเป็นร้อยละ 49.83%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 52.29% - ค่าจ้างชั่วคราว 55.47% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.24% - ค่าสาธารณูปโภค 32.31% - ค่าครุภัณฑ์ 66.07% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14.19% - เงินอุดหนุน 35.87% - รายจ่ายอื่น 32.69% คิดเป็นร้อยละ40.41 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ .- เงินเดือนและค่าจ้าง 44.89% - ค่าจ้างชั่วคราว 47.67% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.60% - ค่าสาธารณูปโภค 26.39% - ค่าครุภัณฑ์ 23.20% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.45% - เงินอุดหนุน 34.96% - รายจ่ายอื่น 27.10% คิดเป็นร้อยละ 32.79%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ -หมวด เงินเดือนและค่าจ้าง 30.33% -หมวด ค่าจ้างชั่วคราว 31.67% -หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26.31% -หมวด ค่าสาธารณูปโภค 23.15% -หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ค่าครุภัณฑ์ 23.03% -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% -หมวดเงินอุดหนุน 24.82% -หมวกรายจ่ายอื่น 20.64% รวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น คิดเป้นร้อยละ 23.13%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้ -เงินเดือนและค่าจ้าง 22.84% -ค่าจ้างชั่วคราว 23.68% -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20.60% -ค่าสาธารณูปโภค 18.62% -ค่าครุภัณฑ์ 22.07% -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% -เงินอุดหนุน 19.17 % -รายจ่ายอื่น 12.43% ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 17.35%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ -เงินเดือนและค่าจ้าง 15.37 % -ค่าจ้างชั่วคราว 15.66 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9.03 % - ค่าสาธารณูปโภค 12.64 % - ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง '- ค่าครุภัณฑ์ 19.38% '- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -เงินอุดหนุน 4.96% - รายจ่ายอื่น 3.07% คิดเป็นร้อยละ 9.32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้ -เงินเดือนและค่าจ้าง 7.14% -ค่าจ้างชั่วคราว 7.55% -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.75% -ค่าสาธารณูปโภค 8.15% -ค่าครุภัณฑ์ 0.00% -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% -เงินอุดหนุน 0.11% -รายจ่ายอื่น 0.47% คิดเป็นร้อยละ 1.84%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆดังนี้ -เงินเดือนและค่าจ้าง ๗.๑๒% -ค่าจ้างชั่วคราว ๗.๕๕% -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๐.๑๙% -ค่าสาธารณูปโภค ๘.๑๑% -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐% -เงินอุดหนุน ๐% -รายจ่ายอื่น ๐% คิดเป็นร้อยละ 3.37%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3567

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3567

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0818

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.0400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.12

100 / 100
3
56.01

100 / 100
4
94.04

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **