รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 5042-0830

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 24.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
8.00
100.0000
100 / 100
3
16.00
100.0000
100 / 100
4
24.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน -จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางที่หมู่บ้านศิรินคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางครั้งที่ 2 บริเวณชุมชนกสบ.หมู่5/ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดหนองใหญ่/ครั้งที่ 4 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/ครั้งที่ 5 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสามัครรี(ซ.ลับไพรี) /ครั้งที่ 6 หมู่บ้านลลิล กรีนวิลล์และหมู่บ้านลลิล ถ.สุขาภิบาล 5/ครั้งที่ 7 หมู่บ้านมนชญา 4,5/ครั้งที่ 8 หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางครั้งที่ 9 บริเวณหมู่บ้านแสงธรรม/ ครั้งที่ 10 บริเวณหมู่บ้านออลสวีท/ ครั้งที่ 11 บริเวณหมู่บ้านอรุณวรรณ/ ครั้งที่ 12 บริเวณเคหะออเงิน/ ครั้งที่ 13 หมู่บ้านรัชธานี6/ ครั้งที่ 14 บริเวณหมู่บ้านอัมรินทร์3ผัง2/ ครั้งที 15 บริเวณหมู่บ้านวิลล่าสราสินี/ ครั้งที่ 16 บริเวณหมู่บ้านมัณฑวรรณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ครั้งที่ 17 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า/ครั้งที่ 18 บริเวณหมู่บ้านบุญฑริก/ครั้งที่ 19 บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ / ครั้งที่ 20 บริเวณหมู่บ้านอัมพรเพลส 1-2/ ครั้งที่ 21 บริเวณเคหะเอื้ออาทรสายไหม/ ครั้งที่ 22 บริเวณหมู่บ้านพิมุกข์/ ครั้งที่ 23 บริเวณหมู่บ้านเจริญวงค์/ครั้งที่ 24 บริเวณเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย หมายถึง การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง หมายถึง การนำมูลฝอยทิ้งบริเวณที่ว่างริมทางที่ติดกับที่สาธารณะ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยนอกเวลาและที่ว่างริมทาง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด