ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 50420000-3588

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทางจำเป็นต้องอาศัยทั้งการจัดการกับสภาพพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดสามารถนำขยะและเศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวได้ โดยดำเนินการบังคับการตามกฎหมายแก่เจ้าของที่ดินและผู้ลักลอบทิ้งขยะ และสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ ประชาชนขาดความตระหนักและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างความมือจากประชาชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตรงตามเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง 2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่ให้นำขยะไปทิ้งบริเวณที่ว่างริมทาง

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์ 24 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่างริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านพิมุกข์ ถ.สายไหม 2.หมู่บ้านเจริญวงค์ ถ.สายไหม 3.เคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ ถ.สุขาภิบาล5 /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.วันที่ 2 ส.ค.63 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 2. วันที่ 9 ส.ค.63 หมู่บ้านอัมพรเพลส และ 3.วันที่ 16 ส.ค.63 เคหะเอื้ออาทรสายไหม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า แขวงสายไหม /วันที่ 19 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านบุญทริก แขวงสายไหม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณจำนวน 3 แห่ง ได้แก่หมู่บ้านอัมรินทร์3ผัง2/ หมู่บ้านวิลล่าสราสินี/ หมู่บ้านมัณฑวรรณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณเคหะออเงิน และหมู่บ้านรัชธานี 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณหมู่บ้านแสงธรรม/หมู่บ้านออลสวีท/หมู่บ้านอรุณวรรณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณหมู่บ้านลลิล กรีนวิลล์ และหมู่บ้านลลิล ถ.สุขาภิบาล5 / หมู่บ้านมนชญา 4,5 /หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่/ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสามัคคี(ซ.ลับไพรี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางที่ชุมชน กสบ.หมู่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0830

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 24

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
16.00

100 / 100
4
26.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **