ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 50420000-3588

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทางจำเป็นต้องอาศัยทั้งการจัดการกับสภาพพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดสามารถนำขยะและเศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวได้ โดยดำเนินการบังคับการตามกฎหมายแก่เจ้าของที่ดินและผู้ลักลอบทิ้งขยะ และสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ ประชาชนขาดความตระหนักและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างความมือจากประชาชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตรงตามเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง 2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่ให้นำขยะไปทิ้งบริเวณที่ว่างริมทาง

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์ 24 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณหมู่บ้านลลิล กรีนวิลล์ และหมู่บ้านลลิล ถ.สุขาภิบาล5 / หมู่บ้านมนชญา 4,5 /หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางบริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่/ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสามัคคี(ซ.ลับไพรี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางที่ชุมชน กสบ.หมู่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:65%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0830

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **